Czynności notarialne, akty notarialne i ich rodzaje

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jaka osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariusz publicznym. Akty notarialne sporządzane przez Notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, w przypadku gdy stroną czynności jest osoba nieposługująca się językiem polskim w mowie i piśmie niezbędna jest przy sporządzaniu czynności obecność tłumacza przysięgłego.

TAJEMNICA ZAWODOWA

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość podczas dokonywania czynności; obowiązek trwa również po ustaniu pełnienia funkcji.

STWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI

Przy dokonywaniu czynności Notariusz obowiązany jest stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, tj. dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu. Przed czynnością należy upewnić się czy nie upłynął termin ich ważności i czy wszystkie dane w nich zawarte są aktualne np. nazwisko po zawarciu małżeństwa.

Notariusz dokonuje następujących czynności:
 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (APD),
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.