AKT NOTARIALNY

Akt notarialny to jedna z czynności jakie dokonuje Notariusz. Dokument ten potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny sporządzany jest przez Notariusza, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub taka jest wola stron. Jeżeli ustawa albo umowa zastrzega dla czynności prawnej formę aktu notarialnego, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna (art. 73 § 2 i 76 kc), np. sprzedaż nieruchomości musi zostać dokonana bezwzględnie w formie aktu notarialnego.

 

Akt notarialny ma swoje uregulowanie w przepisach art. 91-95 ustawy prawo o notariacie.

Akt notarialny powinien być sporządzony przez Notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty oraz zgodnie z przepisem art. 92 w/w ustawy powinien zwierać:

 1. dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu,
 2. miejsce sporządzenia aktu,
 3. imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – nadto imię i nazwisko tej osoby,
 4. imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
 5. oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty,
 6. stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,
 7. stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
 8. podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
 9. podpis notariusza.

Akt notarialny przed jego podpisaniem przez strony tego aktu i notariusza powinien być uprzednio odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności, a przy dokonywaniu tej czynności Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słuszności interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania, czyli poza siedzibę kancelarii notarialnej. Dokumenty obejmujące dokonanie aktu notarialnego notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego po upływanie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia kancelarii. Stronom aktu notarialnego oraz osobom do tego uprawnionym wydaje się natomiast wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału.

Formy aktu notarialnego wymagają m.in. następujące czynności:

 • umowa sprzedaży nieruchomości/prawa użytkowania wieczystego/spółdzielczego własnościowego prawa,
 • umowa darowizny nieruchomości/prawa użytkowania wieczystego/spółdzielczego własnościowego prawa,
 • umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość (art. 1037 § 2 kc)
 • zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tego zrzeczenia (art. 1048 i 1050 kc)
 • umowa spółki komandytowej (art. 106 ksh), statut spółki komandytowo-akcyjnej (art. 131 ksh), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 157 § 2 ksh), statut spółki akcyjnej (art. 301 § 2 ksh)
 • umowa dożywocia.
Jeśli chcesz uzyskać więcej bezpłatnych informacji i porady notarialnej skontaktuj się z kancelarią zadzwoń.