PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwo ma swoje uregulowanie w przepisach art. 98 -109 kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo polega na ustanowieniu pełnomocnika, który podczas dokonywania czynności działa w imieniu i na rzecz osoby, która udzieliła tego pełnomocnika (mocodawcy). Pełnomocnictwo jest czynnością prawną – oświadczeniem woli mocodawcy upoważniającym osobę lub kilka osób do dokonywania czynności prawnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Forma pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie, np. sprzedaż nieruchomości wymaga zachowania szczególnej formy – tj. formy aktu notarialnego mi tym samym pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości również musi być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wymogi ważności pełnomocnictwa: 

Aby pełnomocnictwo było ważne musi ono być udzielone przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych z zachowaniem odpowiedniej formy (w przypadkach określonych ustawą).

Rodzaje pełnomocnictw: 

pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe, pełnomocnictwo szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne

“Art. 98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.”

Pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe)

Pełnomocnictwo rodzajowe udzielane jest do dokonywania określonego rodzaju czynności np. do zawierania umowy o pracę. Pełnomocnictwo takie określa wyraźnie jaki rodzaj czynności oraz przedmiot jest nim objęty, w odróżnieniu od pełnomocnictwa ogólnego. Czynności te mogą znajdować się w granicach zwykłego zarządu, a także przekraczać zakres zwykłego zarządu.

Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo szczególne udzielane jest do dokonania konkretnej, poszczególnej czynności prawnej wskazanej w ustawie albo gdy ustawa wymaga dla ważności czynności określonej formy, np. przeniesienie własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. W tej sytuacji czynności, do których umocowany jest pełnomocnik, mogą być czynnościami mieszczącymi się w zakresie zwykłego zarządu, a także przekraczającymi zakres zwykłego zarządu.

Jeżeli czynność prawna musi być dokonana w szczególnej formie, wtedy pełnomocnictwo powinno być zawarte także w takiej formie, co stanowi art. 99 § 1. Należy przez to rozumieć, że w przypadku gdy np. dla zbycia własności nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego, wtedy notariusz dokonuje pełnomocnictwa również w formie aktu notarialnego.

Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo może być co do zasady w każdej chwili odwołane, jednak w sytuacji, gdy mocodawca zrzeknie się odwołania z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, jego odwołanie nie może nastąpić. W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa przez notariusza w formie aktu notarialnego, do odwołania nie jest wymagana taka forma.

Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.

 

Opłaty notarialne za sporządzenie pełnomocnictwa

Notariusz pobiera za sporządzenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego maksymalną taksę notarialną w wysokości 30 zł + 23% podatku VAT, jednak w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielone jest do kilku różnych czynności opłata wyniesie 100,00 zł + 23% podatku VAT. Kwoty te nie obejmują wypisów aktu, za które notariusz pobierze opłatę 6,00 zł + 23% podatku VAT za stronę pełnomocnictwa.