UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

Akt Notarialny zawierany pomiędzy małżonkami lub osobami, które dopiero zamierzają zawrzeć związek małżeński, polegająca na wprowadzeniu odmiennego aniżeli ustawowy ustroju małżeńskiego. 

Rodzaje umów: 

umowa wyłączająca wspólność ustawową (rozdzielność majątkowa – intercyza małżeńska, bądź rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków); umowa rozszerzająca wspólność majątkową; umowa ograniczająca wspólność majątkową; – umowa przywracająca wspólność majątkową.

Umowa wyłączająca wspólność ustawową (rozdzielność majątkowa – intercyza małżeńska)

Ustanowienie rozdzielności majątkowej polega na tym, że każdy z małżonków zachowa zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Od momentu jej wprowadzenia przestaje istnieć majątek wspólny bądź w ogóle nie powstaje (w przypadku gdy umowa taka podpisana jest przed ślubem). Małżonkowie wówczas posiadają wyłącznie odrębny majątek (każdy swój) i decydują o nim samodzielnie.

Skutki prawne ustanowienia rozdzielności

– względem osób trzecich małżonkowie mogą powoływać się na umowę tylko wówczas, gdy zawarcie tej umowy i jej rodzaj były tym osobom wiadome,

– przyjęty ustrój majątkowy, wyłączający przewidzianą prawem wspólność ustawową, nie uchybia prawom i obowiązkom wynikającym z zasad obowiązujących w stosunkach rodzinnych, a w szczególności wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny zgodnie z treścią art. 23 i 24 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.