ALIMENTY

 

Alimenty są uregulowane  w art. 128-1441 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.i.o.). Alimenty są obowiązkiem dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Środki te mogą dotyczyć bieżących potrzeb życia codziennego, takich jak ubrania, wyżywienie, koszty utrzymania mieszkania, artykuły kosmetyczne i higieniczne, koszty leczenia, koszty kształcenia, materiały dydaktyczne.

 

Obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z treścią art. 133 k.r.i.o. spoczywa na rodzicach względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Do płacenia alimentów zobowiązanym można być również wobec osoby pozostającej w niedostatku.

 

Uchylenie

Jak stanowi art. 133 § 3 – rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

 

Tak, więc obowiązek alimentacyjny można uchylić w przypadku, gdy:

– dziecko osiągnie pełnoletność,

– dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać,

– dziecko nie podejmuje żadnych starań, aby się usamodzielnić,

– wykonywanie obowiązku alimentacyjnego powoduje nadmierny uszczerbek dla obowiązanego

 

Forma uchylenia obowiązku alimentacyjnego

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego następuje w drodze wyroku wydanego przez sąd. Zawarcie między stronami pisemnego porozumienia jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, znacznie ułatwi postępowanie. Takie porozumienie powinno stanowić załącznik do pozwu o uchylenie alimentów.

 

Czy możliwe jest zawarcie ugody w sprawie o uchylenie alimentów?

W tej sprawie możliwe jest zawarcie pisemnego porozumienia, które może przybrać formę ugody. Możliwe jest zawarcie takiej ugody przed Notariuszem, a następnie wystąpienie o jej zatwierdzenie do sądu.