TESTAMENT 

Testament ma swoje uregulowanie w przepisach art. 941-958 kodeku cywilnego.

 

Jeśli nie chcesz, aby twoi bliscy po śmierci nie pokłócili się o pozostawiony majątek, warto sporządzić testament. Ustawową kolejność dziedziczenia reguluje Kodeks cywilny zmienić ją może pozostawiony przez zmarłego (spadkodawcę) testament. Należy zwrócić uwagę, że testament to rozrządzenie majątkowe na wypadek śmierci (co oznacza, że wywołuje on skutki prawne po śmierci, a nie za życia).Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednej osoby (spadkodawcy), a zatem nie można sporządzić testamentów wspólnych.

 

Kto może sporządzić testament

 

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do
czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

 

Nieważność testamentu

 

Testament jest nieważny, jeśli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

 

Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

 

Odwołanie testamentu

 

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

 

Rodzaje testamentów

Testamenty dzielą się na zwykle i szczególne: to właśnie do grupy testamentów zwykłych można zaliczyć testament notarialny i własnoręczny. Są one tak samo ważne, jeśli zawierają wszystkie prawem przewidziane elementy, więc jeśli chcesz być pewien, że Twoja wola będzie wykonana po śmierci skutecznie udaj się w tym celu do Notariusza.

 

Opłaty notarialne za sporządzenie testamentu

 

Notariusz pobiera za sporządzenie testamentu maksymalną taksę notarialną w wysokości 50 zł + 23% podatku VAT, jednak w przypadku gdy: testament zawiera: zapis zwykły, polecenie, pozbawienie uprawnionego do zachowku – opłata wyniesie 100,00 zł + 23% podatku VAT, zapis windykacyjny – opłata wyniesie 200,00 zł + 23% podatku VAT. Kwoty te nie obejmują wypisów aktu, za które Notariusz pobierze opłatę 6,00 zł + 23% podatku VAT za stronę pełnomocnictwa.