UMOWA DAROWIZNY

Darowizna ma swoje uregulowanie w przepisach art. 888-902 kodeku cywilnego – tytuł XXXIIIUmowa darowizny polega na nieodpłatnym przekazaniu przez darczyńcę innej osobie (obdarowanemu) rzeczy lub praw majątkowych. 

Forma umowy darowizny

Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeśli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Ustawodawca przewidział dla niektórych przedmiotów darowizny jako obowiązkową formę aktu notarialnego, np. darowizna nieruchomości (zabudowanej, niezabudowanej, stanowiącej lokal mieszkalny), użytkowania wieczystego czy praw spółdzielczych. W przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne ich otrzymanie należy udokumentować dowodem przekazania na rachunek płatniczy obdarowanego lub przekazem pocztowym i co do zasady nie wymaga formy aktu notarialnego, jednakże nie ma przeszkód aby strony nadały jej taką formę. 

Zgłoszenie darowizny

Należy pamiętać, każdą otrzymaną darowiznę należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłoszenia tego należy dokonać na druku SD-Z2. W przypadku dokonania darowizny między osobami wymienionymi w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, (ustawa jest do pobrania z zakładce Cennik) tj. małżonkiem, wstępnym, zstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem, macochą można skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn (nie płaci się wówczas żadnego podatku bez względu na wartość darowizny), warunkiem jest jednak zgłoszenie faktu otrzymania darowizny do US w terminie 6 miesięcy. Obdarowany nie zgłasza sam darowizny tylko w sytuacji, w której darowizna sporządzana jest w formie aktu notarialnego, wówczas wszelkich formalności dokonuje Notariusz, w tym również zgłoszenia darowizny za obdarowanego.

Odwołanie darowizny

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeśli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. 

Kwoty wolne od podatku

Poniżej wyciąg z ustawy przedstawiający kwoty wolne od podatku:   

Art. 9 [Kwoty wolne] 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 

1) 9637zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 

3) 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.”