POŚWIADCZENIA NOTARIALNE

 

poświadczenia mają swoje uregulowanie w art. 96 ustawy Prawo o notariacie:

– własnoręczność podpisu,

– zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

– datę okazania dokumentu,

– pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 

Poświadczenie własnoręczności podpisu:

Czynność notarialna polegająca na złożeniu w obecności notariusza własnoręcznego podpisu, przez oznaczoną, wylegitymowaną osobę na okazanym notariuszowi dokumencie, a w przypadku gdy podpis został wcześniej złożony taka czynność polega na uznaniu przez tą osobę w obecności notariusza podpisu jako własny. Podczas dokonywania tej czynności do obowiązków notariusza należy wyłącznie poświadczenie własnoręczności podpisu, a nie badanie treści okazanego dokumentu.

Notariusze dokonują poświadczeń na różnych dokumentach np.: umowie sprzedaży udziałów,pełnomocnictwach oraz dokumentach prywatnych.

 

Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem:

Czynność notarialna polegająca na poświadczeniu przez notariusza zgodności z okazanym oryginalnym dokumentem przedstawionego odpisu, wyciągu bądź kopii. Notariusz potwierdza zgodność treści dokumentu z oryginałem. Notariusz stwierdza oryginalność dokumentu, gdyż tylko na podstawie takiego dokumentu może dokonać poświadczenia. Odpis, Wypis lub Kopia notarialna okazanego dokumentu ma moc oryginału.

Notariusze dokonują za zgodność z oryginałem wielu dokumentów np.: świadectwa dojrzałości, dyplomu, dowodu osobistego. W przypadku dokumentów prywatnych, notariusz zapoznaje się z ich treścią bowiem  nie jest dokumentem prywatnym pismo niepodpisane. Poświadczone przez notariusza pismo prywatne nie staje się dokumentem urzędowym.

 

Poświadczenie daty pewnej:

Notariusze świadczą również poświadczenia w zakresie uznania daty okazania dokumentu za datę pewną.  Poświadczeni to zawiera również godzinę oraz minutę okazania notariuszowi danego dokumentu. Przy dokonywaniu tej czynności notariusz nie poświadcza własnoręczności podpisu, a jedynie datę okazania. Taki dokument może zostać okazany przez dowolną osobę, nawet taką, której ten dokument nie dotyczy (art. 81 k.c. data pewna).

 

Poświadczenie pozostawania przy życiu bądź w określonym miejscu

Kolejną czynnością świadczoną przez notariuszy jest stwierdzenie pozostawania przy życiu oznaczonej osoby lub w określonym miejscu. Notariusz poświadcza taką okoliczność najczęściej poprzez stawienie się osobiste w kancelarii notarialnej, w szczególnych przypadkach możliwe jest również stwierdzenie pozostawania osoby przy życiu poza kancelarią, a w miejscu, w którym oznaczona osoba przebywa. Podczas dokonywania takiej czynności notariusz stwierdza tożsamość osoby, określa datę, godzinę i minutę oraz miejsce stawienia się osoby.

Przed przystąpieniem do opisywanych czynności poświadczenia notariusz: – sprawdzają tożsamość strony, – informują o charakterze i skutkach poświadczenia, gdy wymaga tego czynność.

Każde poświadczenie wykonywane przez notariusza  zgodnie z art. 97 ustawy Prawo o notariacie zawiera:

– datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia,

– oznaczenie kancelarii,

– podpis notariusza i jego pieczęć,

– dane osoby składającej podpis przed notariuszem (imię, nazwisko, numer PESEL jeśli taki posiada, adres zamieszkania).

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej bezpłatnych informacji i porady notarialnej w tym temacie skontaktuj się z kancelarią zadzwoń.