Cennik czynności notarialnych

Ile kosztuje dana czynność notarialna – testament, odrzucenie spadku, umowa sprzedaży czy umowa darowizny? Za wykonywane czynności notarialne Notariusz pobiera wynagrodzenie (tzw. taksę notarialną). Istnieje możliwość ustalenia z Notariuszem wysokość taksy notarialnej, natomiast wysokość maksymalnej taksy notarialnej reguluje ściśle Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenie Notariusza doliczany jest należny podatek VAT (23%). 

W Kancelarii notarialnej oprócz wynagrodzenia Notariusza pobiera się podatki i opłaty:

    • podatki, w zależności o rodzaju czynności będzie to podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn, w stawkach przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn oraz ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych;
    • opłaty sądowe w wysokości przewidzianej w ustawie z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w związku z wpisami do ksiąg wieczystych, które w imieniu klientów przesyła się do odpowiednich Sądów Rejonowych.

Pobrane podatki i opłaty przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wszelkich kosztów notarialnych, które strona będzie zobowiązana ponieść przy dokonania czynności notarialnej prosimy o Kontakt z Kancelarią notarialną w dogodny dla Państwa sposób.

Konsultacje związane z dokonaniem czynności notarialnych są udzielane przez Notariusza bądź pracownika Kancelarii bezpłatnie (również telefonicznie). 

Poniżej tabela zwierająca kwoty stanowiące maksymalne stawki, jakie Notariusz może pobrać za sporządzenie czynności notarialnej jak sprzedaż czy darowizna, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 

 

Wartość przedmiotu czynności notarialnejTaksa notarialna
do 3 000 zł100 zł
powyżej 3 000 zł
do 10 000 zł
100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł
do 30 000 zł
310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł
do 60 000 zł
710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł
do 1 000 000 zł
1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej
1 000 000 zł
do 2 000 000 zł
4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Pozostałe stawki poszczególnych czynności, takich jak między innymi testament, pełnomocnictwo, akt poświadczenia dziedziczenia, szczegółowo określone są w Rozporządzeniu, które można pobrać poniżej.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych