HIPOTEKA

 Hipoteka ma swoje uregulowanie w przepisach ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

 

Istota hipoteki

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego (np. z umowy kredytowej, umowy pożyczki) można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel (np. Bank, który udzielił kredytu) może dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia bez względy na to czyją stał się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

 

Przedmiot hipoteki

Przedmiotem hipoteki może być:

1)    Nieruchomości/ Użytkowanie wieczyste wraz z budynkami na użytkowanym gruncie stanowiącym własność użytkownika wieczystego,

2)    Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

3)    Wierzytelność zabezpieczona hipoteką,

4)    Część ułamkowa nieruchomości.

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną do oznaczonej sumy pieniężnej, w również wierzytelność przyszłą. Sumę hipoteki wyraża się w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność,  tj. w przypadku gdy Bank udzielił kredytu w walucie polskiej, suma hipoteki również musi być wyrażona w walucie polskiej. Hipoteka umowna może także zabezpieczać kilka wierzytelności z różnych stosunków prawnych przysługujących temu samemu wierzycielowi.

 

Powstanie hipoteki

Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis hipoteki w dziale IV księgi wieczystej. W sytuacji gdy został zaciągnięty kredyt, np. na zakup nieruchomości, Bank w umowie kredytowej zastrzega sobie warunki wypłaty tego kredytu. Jednym z podstawowym warunkiem jaki musi spełnić kredytobiorca jest właśnie ustanowienie hipoteki na rzecz wierzyciela hipotecznego czyli Banku, w celu zabezpieczenia udzielonego kredytu kredytobiorcy. Istnieją dwa sposoby ustanowienia hipoteki przez kredytobiorcę:

– może ona powstać w trybie przepisu art. 95 prawa bankowego – wówczas kredytobiorca  składa do właściwego sądu wieczystoksięgowego wniosek o ustanowienie hipoteki wraz z dokumentami przygotowanymi przez Bank, które stanowią postawę wpisu,

– może ona zostać ustanowiona w formie aktu notarialnego, zazwyczaj dzieje się to u notariusza równolegle z zakupem mieszkania – wówczas to notariusz przygotowuje wniosek do sądu o wpis hipoteki na rzecz wierzyciela.   

 

Wygaśnięcie hipoteki

Hipoteka wygasa w przypadku wygaśnięcia wierzytelności zapieczonej tą hipoteką. Wierzytelność wierzytelności następuje np. w przypadku spłaty tej wierzytelności (np. kredytu), Hipoteka zabezpieczająca kilka wierzytelności wygasa z chwilą wygaśnięcia ostatniej wierzytelności. W razie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej bez ważnej podstawy prawnej hipoteka wygasa po upływie lat 10.

 

Opłaty notarialne za ustanowienie hipoteki

Notariusz pobiera za ustanowienie hipoteki:

– maksymalną taksę notarialną zgodnie z rozporządzeniem + 23% podatku VAT. Kwoty te nie obejmują wypisów aktu, za które notariusz pobierze opłatę 6,00 zł. + 23% podatku VAT za stronę dokumentu,

– opłatę sądową w wysokości 200,00 zł.,

– podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19,00 zł.