NAJEM OKAZJONALNY LOKALU

 

Najem okazjonalny ma swoje uregulowanie w rozdziale 2a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Istota najmu okazjonalnego

 

Umowa najmu okazjonalnego lokalu jest to umowa, na mocy której Wynajmujący, jako osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, wynajmuje lokal mieszkalny Najemcy, który ma służyć zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. Co oznacza, że przedmiotem umowy najmu może być wyłącznie lokal o przeznaczeniu mieszkalnym, a nie użytkowym. Umowa taka może być zawarta jedynie na czas określony, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

 

Aby umowy najmu okazjonalnego lokalu spełniała wszystkie wymogi prawem przewidziane, muszą być dołączone do niej następujące dokumenty: 

 

1) oświadczenie najemcy sporządzone w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu,

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, który wskazał najemca o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu;

 

Forma dokumentów

 

 oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu musi zostać sporządzonego przez notariusza w formie aktu notarialnego,

 

 wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, wystarczy dla swej ważności zwykłej formy pisemnej. Przykładowy wzór takiego dokumentu do pobrania.

 

 oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy, wystarczy dla swej ważności zwykłej formy pisemnej, jednakże na żądanie wynajmującego oświadczenie takie powinno być z notarialnie poświadczonym podpisem najemcy. Przykładowy wzór takiego oświadczenia do pobrania.

 

Zgłoszenie umowy

 

Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie Najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie takiego zgłoszenia.

 

Opłaty notarialne za sporządzenie oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji

 

Notariusz za sporządzenie oświadczenia Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji co do opróżnienia i wydania lokalu pobiera taksę notarialną, która wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę + 23% podatku VAT. Kwota te nie obejmują wypisów aktu, za które notariusz pobiera opłatę 6,00 zł + 23% podatku VAT za stronę dokumentu.