AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA 

W sytuacji, gdy chcemy przeprowadzić postępowanie spadkowe przed Notariuszem, wymagane są następujące dokumenty i informacje:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) osób wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych po zmarłym,
  • testament spadkodawcy (zmarłego) – jeśli był sporządzony, w przypadku gdy testament był sporządzony w formie aktu notarialnego – wypis aktu notarialnego),
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa osób wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych po zmarłym (w przypadku gdy doszło do zmiany nazwiska np. w sytuacji zawarcia małżeństwa) – dotyczy do żony i córek zmarłego,
  • odpis skrócony aktu urodzenia osób wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych po zmarłym (w przypadku gdy do nie doszło do zmiany nazwiska) – dotyczy to synów zmarłego,
  • dokument, z którego wynika numer PESEL zmarłego (może to być dowód osobisty, karta NFZ bądź zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL (wydawane przez Urząd Miasta/Gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego),
  • oświadczenia o odrzuceniu spadku w przypadku gdy były składane przed przystąpieniem do sporządzenia protokołu dziedzicznie (w sytuacji gdy oświadczenie takie było składane w formie aktu notarialnego – wypis aktu notarialnego, a jeśli przed Sądem to dokument potwierdzający ten fakt),
  • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, których właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym był zmarły,
  • informacja czy zmarły prowadził działalność gospodarczą – w przypadku prowadzenia – numer NIP bądź REGON,
  • informacja czy zmarły posiadał inne obywatelstwa niż polskie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się na czym polega, jakie są etapy przeprowadzenia postępowania spadkowego u Notariusza i co oznacza uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia przejdź do zakładki Postępowanie spadkowe.