PEŁNOMOCNICTWO

W sytuacji, gdy chcemy sporządzić pełnomocnictwo u Notariusza wymagane są następujące dokumenty i informacje:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), osoby która chce sporządzić pełnomocnictwo (mocodawcy),
  • dane z dowodu osobistego osoby lub osób, którego chcemy powołać na  pełnomocnika (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer PESEL bądź datę urodzenia),
  • informacje o zakresie pełnomocnictwa (do jakich czynności pełnomocnik ma być upoważniony – czy do dokonania umowa sprzedaży, darowizny, reprezentowania przed instytucjami).

W celu udzielenia pełnomocnictwa niezbędna jest obecność mocodawcy, obecność pełnomocnika nie jest obowiązkowa, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby brał udział w przeprowadzanej czynności.

Notariusz sporządza pełnomocnictwo określonego rodzaju, którego oryginał zostaje w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, zaś strona lub osoba upoważniona (pełnomocnik) otrzymuje wypis, którym posługuje się, gdy reprezentuje mocodawcę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o testamencie przejdź do zakładki Pełnomocnictwo