UMOWA SPRZEDAŻY

W sytuacji, gdy chcemy dokonać umowy sprzedaży, wymagane są następujące dokumenty i informacje:

Każda sprzedaż

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) stron aktu – kupującego i sprzedającego,
 • obecność stron w kancelarii osobiście bądź przez pełnomocnika – w przypadku gdy umowa będzie zawierana przez pełnomocnika – do umowy należy przedłożyć wypis aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo do tej czynności,
 • w przypadku gdy przedmiot sprzedaży został nabyty przez sprzedającego na podstawie spadku niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia, wydanego przez Urząd Skarbowy, stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn od nabytego spadku po zmarłym się nie należy bądź został uiszczony,
 • gdy jeden ze sprzedających nie żyje, a nadal ujawniony jest w księdze wieczystej bądź w zaświadczeniu Spółdzielni Mieszkaniowej jako uprawniony z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/garażu należy przedłożyć prawomocne postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku wydane przez Sąd Rejonowy bądź akt poświadczenia dziedziczenia wydany przez notariusza,
 • podanie ceny, sposobu płatności (czy zapłata nastąpi w formie gotówki czy przelewem – wówczas należy podać numer rachunku bankowego na który ma zostać dokonana zapłata),
 • jeśli kupujący będą posiłkować się na zakup nieruchomości/prawa kredytem należy przedłożyć podpisaną umowę kredytową.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/garażu:

 

 • przydział lokalu mieszkalnego, wydany przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
 • jeśli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/garażu prowadzona jest księga wieczysta należy podać numer tej księgi,
 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, że sprzedającym przysługuje spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/garażu, które również bardzo często zawiera informację o braku zaległości/bądź o istniejących zaległość w opłatach czynszowych,
 • w przypadku gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/garażu nie jest prowadzona księga wieczysta, a kupujący chce założyć księgę wieczystą w akcie notarialnym bądź jest do tego zobowiązany należy przedłożyć zaświadczenie, wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, z którego będzie wynikać: powierzchnia lokalu, kondygnacja na której jest położony lokal w budynku, ilość pomieszczeń w lokalu, numer działki gruntu, na której położony jest budynek w którym usytuowany jest przedmiotowy lokal oraz numer księgi wieczystej dla tej działki.   

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej/niezabudowanej

 

 • numer księgi wieczystej jaka jest prowadzona dla nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów dotyczący nieruchomości, wydany przez Urząd Miasta bądź Starostwo Powiatowe,
 • opis zabudowań jakie znajdują się na nieruchomości (powierzchnia użytkowa budynku, ilość izb, rodzaj dachu, czy budynek posiada podpiwniczenie),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydane przez Urząd Miasta/Gminy,
 • zaświadczenie o wyznaczeniu/niewyznaczeniu obszaru rewitalizacji dla nieruchomości, wydane przez Urząd Miasta/Gminy,
 • zaświadczenie o objęciu/nieobjęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, wydane przez Urząd Miasta/Gminy.  

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny

 

 • numer księgi wieczystej jaka jest prowadzona dla nieruchomości,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, wydane przez Urząd Miasta/Gminy,
 • zaświadczenie, wydane przez Zarządcę zawierające informację o braku zaległości/bądź o istniejących zaległość w opłatach za korzystanie z lokalu.